ekolive, o. z. 

Občianske združenie ekolive, o.z. vzniklo v roku 2017. Združuje dobrovoľníkov, ktorí milujú prírodu, správajú sa k nej veľmi ohľaduplne, s láskou, so zodpovednosťou a s rešpektom. Prírodu sme dostali do daru. A o dar sa treba patrične starať. 

Aj my členovia o.z. chceme svojimi aktivitami prispieť k tomu, aby dar zostal darom ešte po dlhé generácie. 

Naše združenie napĺňa nasledovné ciele: 

 • prispieva k vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže, 
 • rozvíja pozitívny vzťah detí a mládeže k prírode, kultúre, športu a iným etnikám, 
 • vytvára podmienky na klubovú činnosť pre deti, mládež a dospelých s prevažnou orientáciou na environmentálnu výchovu, ekológiu, šport, kultúru, 
 • rozvíja tábornícke a iné zručnosti a vytvára podmienky na oživenie tradícií, 
 • vytvára podmienky a zázemie pre cestovný ruch, rozvoj remesiel a služieb na území SR s cieľom pozitívnej propagácie lokality, 
 • organizuje víkendové pobyty, táborové pobyty pre deti, mládež a rodiny s orientáciou na účelné a tvorivé využívanie voľného času a vzdelávanie v oblasti ekológie, environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu, ochrany prírody a krajiny, 
 • organizuje domáce a zahraničné exkurzie a sústredenia, poznávacie zájazdy a medzinárodné výmeny detí a mládeže, 
 • organizuje vedomostné, kultúrne a športové aktivity pre širokú verejnosť, 
 • organizuje semináre, školenia, vzdelávacie kurzy, výstavy, súťaže, workschopy, teambuildingy, relaxačné a tvorivé programy, outdorové programy, 
 • vydáva periodickú, neperiodickú literatúru, tlačoviny, realizuje reklamnú činnosť prostredníctvom propagačných materiálov, 
 • zhotovuje fotodokumentácie a umelecké fotografie, 
 • poskytuje ekologické služby, poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany a tvorby krajiny, permakultúry, 
 • vyvíja činnosť v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a realizuje projekty zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva, 
 • usporadúva aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva, 
 • spracováva a realizuje projekty s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov, 
 • spolupracuje so školami, samosprávou, štátnou správou a inými subjektmi. 

Naša filozofia

Nejde len o VÝSLEDOK, ale tiež o RADOSŤ z jeho tvorenia

Cieľom nášho združenia je aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život občanov a vytvárať nástroje na zachovanie, regeneráciu, ochranu a rozvoj územia, na zlepšenie stavu životného prostredia a na zachovanie kultúrneho dedičstva. Rozvíjať osobnosti detí, mládeže a ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu. Realizovať kolektívne a individuálne aktivity rozvíjajúce tvorivé schopnosti detí a mládeže predovšetkým vo voľnom čase.   

NAŠE ČINNOSTI

Každý deň

Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje .....

Iba príroda vie, čo chce..... . Nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby. Tie robí len ČLOVEK. (J.W.Goethe)